วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกตำแหน่งคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2559

 


*****************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
LINK1           LINK2

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ
เงิเนดือน 19500 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความสามารถในงานด้านพัสดุอย่างดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี 
5. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
6. มีความรู้ทางด้านการพัสดุ และโปรแกรมเกี่ยวกับระบบบัญชี 
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี 
8. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
9. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถวิเคราะห์จับประเด็นสำคัญและถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. จัดทำเรื่องการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา สัญญาต่างๆ 
2. จัดทำการเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานพัสดุ 
3. รายงานแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 
4. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมวัสดุ 
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความสามารถในงานด้านการเงินและบัญชีอย่างดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ด้านการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี 
5. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
6. มีความรู้ทางด้านการบัญชี และโปรแกรมเกี่ยวกับระบบบัญชี 
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี 
8. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
9. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถวิเคราะห์จับประเด็นสำคัญและถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ตรวจสอบเอกสารด้านการเบิกจ่ายเงิน 
2. จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงิน 
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานออนไลน์ หรือสมัครทาง E-mail ขอให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file มาให้ครบถ้วน และถูกต้อง หากไม่มีใบสมัครหรือขาดเอกสารหลักฐานจะไม่รับพิจารณา

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

*****************************************


ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า นายช่างเทคนิค และนักวิชาการโภชนาการ
1. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785บาท
ปฏิบัติงานที่ งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ : วันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2559
เอกสารแนบท้ายประกาศ :  มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785บาท
ปฏิบัติงานที่ งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ : วันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2559
เอกสารแนบท้ายประกาศ :  มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. ตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ
จำนวน : 5อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านอาหารและโภชนาการ
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ : วันที่ 8 - 23พฤศจิกายน 2559
เอกสารแนบท้ายประกาศ :  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
LINK1        LINK2        LINK3มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เงินเดือน 8690 บาท
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
ลักษณะงาน1.ดูแลทำความสะอาดและเทขยะจากห้องปฏิบัติการอาคารพีอาร์ ชั้น 4 (ห้องปฏิบัติการ 7 ห้อง รวมทั้งห้องธุรการ ห้องเรียนพีอาร์ 401 และห้องประชุมพีอาร์ 408), ชั้น 2 (ห้องพีอาร์ 211 & 213) และ อาคารบี ชั้น 5 (ห้อง บี 501/1-3, 503 และ 505) 
2.จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับสัมมนาภาควิชาฯ และอาหารกลางวันสำหรับการประชุมภาควิชาฯ พร้อมทำความสะอาดภาชนะต่างๆ 
3.รองน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำทุกวัน 
4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ต้งแต่ วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

************************************

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ และพนักงานศูนย์ฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน 19500 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 6 กันายายน พ.ศ. 2559 
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 
หน่วยงาน งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Software พื้นฐานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 
2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี (ถ้ามีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
3. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานเป็นอย่างดี 
4. สามารถทุ่มเทเวลาในการทำงานได้อย่างเต็มที่ มีความคิดริเริ่ม มีทักษะในการสื่อสาร และทำงาน 
เป็นทีมได้เป็นอย่างดี 
5. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงาน 
ด้วยความโปร่งใส มีวินัยในตนเอง ใส่ใจเรียนรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วง ได้เป็นอย่างดี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงบประมาณ งานคลังและพัสดุ ในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติและรับผิดชอบงานด้านงบประมาณของส่วนงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ 
1.2 รวบรวมข้อมูล และรายงานเงินคงเหลือ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน เพื่อให้มี 
ความครบถ้วน ถูกต้อง และสองคล้องตามข้อบังคับ ประกาศของส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
1.4 ศึกษา ประมวลผลข้อมูล และจัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายทั้งระบบ Manual และระบบ SAP 
(MU-ERP) เพื่อให้งานเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
1.5 ร่วมประสานงาน ร่างบันทึก หนังสือโต้ตอบหรือตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับงานงบประมาณ 
เพื่อสร้างความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้อง 
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับงานงบประมาณ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมของหน่วย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
2.2 วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา 
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยหรืองาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ 
หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านบริการ 
4.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น 
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ปรับปรุงข้อมูลหรือระบบที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงบประมาณ 
4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท 
หลักเกnotณฑ์ในการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 


รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 
หน่วยงาน สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี 
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8) 
3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
คุณสมบัติอื่นๆ 
1.มีความรู้ความสามารถในงานการเงิน และบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2.มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญญา สรุปเหตุผล และจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
3.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4.มีความรู้ความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี 
5.มีความสามารถในการศึกษา และจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล 
6.มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
7.มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ ละเอียดรอบคอบ ขยัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 
8.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น 
9.หากมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน และบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.รับผิดชอบงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายในหมวดพัสดุและการเงิน 
2.จัดทำงานด้านการเงิน-บัญชี ดูแลรับผิดชอบการทำบัญชี และสรุปรายงาน และจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน-บัญชี 
3.ประสานงานกับส่วนต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ฯ 
4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
อัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิและพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ เช่น ความรู้ หรือประสบการณ์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะสมัครงานออนไลน์ หรือสมัครทาง E-mail ขอให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file มาให้ครบถ้วน และถูกต้อง หากไม่มีใบสมัครหรือขาดเอกสารหลักฐานจะไม่รับพิจารณา 
ตั้งแต่ วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

*******************************


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
– ไม่จำกัดเพศ (*เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
– อายุไม่เกิน ๔๐ ปี 
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางสาขาเทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา เวชนิทัศน์ สื่อสารมวลชน การถ่ายภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา ศิลปกรรม นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) และ Internet
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบและประชาสัมพันธ์ 
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟิกสำหรับตกแต่งภาพและออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ได้ 
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟิกสำหรับตัดต่อวิดีโอและเสียงได้ 
– มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อนำเสนอรูปแบบต่างๆ เช่น power point, Video Presentationได้ 
– มีความรู้ความสามารถในการจัดการเนื้อหาของบทเรียนออนไลน์ e-Learning ได้ 
– มีความรู้ความสามารถในการทำป้ายเวทีด้วยวิธีต่างๆ เช่น ตัดสติ๊กเกอร์ ตัดโฟมได้ 
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
– หากมีทักษะในการปฏิบัติงานหลายด้านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-24 มิ.ย.59 ผ่าน 3 ทาง (เลือกทางใดทางหนึ่ง)
– ส่งจดหมายสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ 
หน่วยทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 วงเล็บมุมซองบนขวา "สมัครงานตำแหน่งนักวิชาการโสตศึกษา" หรือ
– ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หน่วยทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ
– ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งนักวิชาการโสตศึกษา_ชื่อ-นามสกุล (เช่น นักวิชาการโสตศึกษา_นายสมชาย ใจดี) พร้อมเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็นไฟล์เดียวกันทั้งหมดจำนวน 1 ไฟล์เท่านั้น ในรูปแบบ "PDF File" ขนาดไม่เกิน 20 MB ส่งมาที่ E-mail : 
kittisak.chi@mahidol.ac.th


เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1อัตรา ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หน่วยงาน สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (หากสำเร็จการศึกษาสาขาบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดง วิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htmหรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.thหรือ komaid.chn@mahidol.ac.thหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2201 5094


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
เปิดสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล           
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศผลสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล    
รายงานตัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อ มหาวิทยาลัยมหิดล